Dá nám stát něco zadarmo?

Zkušenosti s ročním fungováním programu Zelená úsporám.

Program Zelená úsporám vyhlášený ministerstvem životního prostředí je zaměřen na podporu investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách, na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, Instalace solárně-termických kolektorů.

Program potrvá do konce roku 2012, pokud nebudou prostředky vyčerpány dříve.

Podporu je možné poskytnout pro obytné domy, rodinné i bytové, nikoli pro objekty určené k individuální rekreaci nebo průmyslové objekty. Důležité je, že obytným domem jsou domy, kde převažuje plocha určená k bydlení. Dotace se tedy poskytuje i na vytápěné nebytové prostory, které jsou součástí bytových i rodinných domu, například obchody, kanceláře. Do dotace se nezahrnují sklepy, garáže atd.

Žádat může vlastník objektu. Tím může být fyzická osoba podnikající nebo nepodnikající, společenství vlastníků, bytové družstvo, město, obec, podnikatelské subjekty. V případě více vlastníků žádá jeden spoluvlastník, ostatní stvrdí svůj souhlas ověřeným podpisem na zvláštní formulář, v případě společenství, družstev a podobně se žádost podepisuje dle pravidel zřizovacích listin. Popřípadě lze na tyto úkony zmocnit jiný subjekt na základě plné moci.


Nejvíce využívány jsou dotace na zateplení objektu, jedná se u následující stavební úpravy. Výměna oken, zateplení fasády domu, zateplení stropu nad sklepem domu, popřípadě podlahy v přízemí pokud je objekt nepodsklepený. Dále zateplení střechy nebo stropu pod půdou. Program stanoví vlastnosti jednotlivých opatření. V případě oken vyhoví téměř všechna v současné době vyráběná okna, u zateplení fasády je nutné počítat s izolantem tloušťky až 15cm, u sklepa minimálně 10cm, u půdy minimálně 25cm. Objekt lze zateplit jen částečně, uvedená opatření lze různě kombinovat tak, aby bylo dosaženo zlepšení tepelných vlastností domu o 20, 30 nebo 40%.

Dotace se počítá z vnitřní obytné plochy, to je plocha všech obytných podlaží s odečtením obvodových stěn. Započítává se tedy rovněž plocha chodeb schodišť, komor, nebytových prostor a vnitřních zdí. V případě zlepšení vlastností rodinných domů o 20% se poskytuje dotace 650,-Kč na tuto plochu, o 30% je to 850,- Kč , o 40% je to 1550-2200,- Kč. U bytových domů činí částky 20%- 450Kč, 30%- 600 Kč, 40%-1050 až 1500Kč. 20% zlepšení lze dosáhnout například výměnou oken a zateplením stropu nebo půdy, 30% zlepšení odpovídá např. zateplení fasády. Pro 40% je nutné provést většinou všechna opatření. Pro nejvyšší dotaci je potřeba navíc zřídit nucené větrání s rekuperací. U panelových domu se poskytuje dotace 1050,--Kč na m2 vytápěné plochy a je nutné většinou provést všechna opatření, kromě nuceného větrání.

U novostaveb rodinného domu se poskytují dotace 250 000,-Kč v případě dosažení parametrů pasivního domu. Těch lze dosáhnout zateplením o tloušťkách izolantu zhruba dvojnásobných a použitím větrání s rekuperací.

Dotace na instalaci solárně-termických kolektorů. Pokud jsou využívány na výrobu teple vody činní dotace 55 000,- Kč, pokud jsou využívány i k předehřevu topné vody je tato částka 80 000,-Kč.

Dotace na instalaci nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel, pokud byl původní zdroj na tuhá nebo kapalná fosilní paliva, činí 15 až 25 000,- na bytovou jednotku.

Při kombinaci různých opatření lze získat bonus až 50 000,- Kč .Stát rovněž prodloužil poskytování dotací na zpracování projektu a posudku .

Výměna oken: 5 000,- za 1m2 okna

Zateplení fasády: 800- 1300 /m2

Zateplení stropů : 1500- 2000 za  m3 izolantu

Zřízení rekuperace v rodinném domu: 130 000,-

Solární ohřev: 110 000,-

Tepelné čerpadlo: 140 000,-

Ze zkušeností z vypracování 150 žádostí naší kanceláří RADOVNICKÝ- PROJEKT vyplývá že program funguje. Je třeba počítat  minimálně se 4 měsíční lhůtou, než je dotace schválena. Realizovat opatření lze předem nebo po schválení dotace z vlastních prostředků nebo z prostředku zapůjčených v bance.

Ing. Jaroslav Radovnický