IČ Inženýrská činnost

Inženýrská činnost úzce navazuje na projektovou činnost. Z hlediska druhu činností autorizovaných osob může jít o: Výkon technického dozoru stavebníka je potom součástí tohoto inženýringu a zahrnuje: TD Technický dozor stavebníka
Výkon technického dozoru stavebníka není předepsán. Je však žádoucí, aby byl vykonáván na všech stavbách. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu však může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník též autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací .